ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1: De dienst of diensten aangeboden door HIGH SECURITY zijn die welke zijn gespecificeerd in de aanbieding en / of de bestelling. Bij gebrek aan details zijn dit de bepalingen die doorgaans in de wet of in de gebruiken van het beroep zijn voorzien.
De in onze aanbiedingen genoemde prijzen zijn slechts geldig, tenzij anders vermeld, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard binnen vijftien dagen na de datum van verzending van die aanbieding.
Ongeacht de aangeboden dienst of diensten, in alle gevallen vormen zij slechts een middelenverbintenis van HIGH SECURITY.

Art. 2: De duur van de overeenkomst is vastgelegd in de aanbieding en / of de bestelling.
1. De overeenkomst (en) wordt / worden voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij anders overeengekomen. Partijen hebben het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, mag niet tussentijds worden opgezegd en wordt na de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde duur, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd, uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de duur eindigt, hetzij door de Klant, hetzij door HOOG, per aangetekende post met ontvangst

Art. 3: Indien tijdens de initiële overeenkomst of een van de verlengingen daarvan de uitvoering ervan zou worden gewijzigd en abnormaal zwaar zou worden gemaakt op technisch of economisch niveau als gevolg van omstandigheden die niet te voorzien waren bij het sluiten van het contract en buiten de controle van HIGH SECURITY, kan deze laatste haar diensten opschorten of onderbreken 24 uur na het verzenden van een brief aan de klant zonder dat het mogelijk is om er schade op te eisen en belangen.
Deze omstandigheden zijn in het bijzonder en zonder dat de onderstaande voorbeelden volledig zijn, de staking of andere sociale onrust, het gebrek aan transportmiddelen, het tekort aan arbeidskrachten, enz ... en in het algemeen in ieder geval overmacht waar HOGE VEILIGHEID voor zou staan. De verrichte diensten blijven volledig opeisbaar.

Art. 4: De prijzen van HIGH SECURITY interventies staan vast op het aanbod en / of op de bestelling. Ze kunnen worden verhoogd of verlaagd met 2% voor elke overeenkomstige schommeling van 2% in de consumentenprijsindex. Bovendien heeft HIGH SECURITY het recht om deze op elk moment aan te passen indien zich een extern element voordoet dat de kosten kan verhogen.
Vorm dergelijke externe elementen: de verhoging van de belastingen, de verhoging van de vergoedingen en heffingen (inclusief sociale lasten) opgelegd door de verordeningen, de verhoging van de verzekeringspremies, ... zonder dat de bovenstaande voorbeelden uitgebreid. Eventuele extra service aan degene die in de aanbieding en / of de bestelling is overeengekomen, kan daarnaast in rekening worden gebracht.

Art. 5: Tenzij anders overeengekomen, zijn facturen betaalbaar binnen acht dagen na dagtekening. De klant verbindt zich ertoe de facturen die hem zijn toegezonden onmiddellijk te controleren en doet formeel afstand van elke klacht betreffende de hem in rekening gebrachte kosten en prijzen indien de klacht niet binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht is ingediend. Factuur. Bij gebreke van betaling op de vervaldag, heeft HIGH SECURITY het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen met ingang van 24 uur nadat de aangetekende zending de klant op de hoogte heeft gesteld van beëindiging en om de betaling van de vergoeding voorzien in contract tot het verstrijken ervan. Bovendien wordt het bedrag van de onbetaalde factuur (facturen) verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van € 50,00 en conventionele vertragingsrente van 12% per jaar is verschuldigd zonder aanbetaling bij vooraankondiging kan deze rente, overeenkomstig artikel 1154 van het burgerlijk wetboek, rente opleveren over de looptijd van een heel jaar. Bovendien kan de overeenkomst zonder opzegging door één partij worden beëindigd wegens een ernstige schending door de andere partij van haar verplichtingen.
De ernstige inbreuk die de beëindiging zonder kennisgeving rechtvaardigt, moet onmiddellijk aan de andere partij worden gemeld. Onder een ernstige schending wordt verstaan een schending van zodanige aard dat het onmogelijk is de rechtsbetrekking tussen de partijen zelfs gedurende de opzegtermijn voort te zetten. Ten slotte eindigt het contract automatisch in geval van faillissement van de klant.

Art. 6: De opdrachtgever zal medewerkers van HIGH SECURITY voorzien van arbeidsomstandigheden die voldoen aan de huidige wetgeving en in het bijzonder aan de R.G.P.T. De klant zal HIGH SECURITY ook informeren over alle regels die specifiek zijn voor zijn bedrijf en die hij door het personeel van laatstgenoemde wenst te respecteren.
De opdrachtgever zal ook alle informatie verstrekken over de risico's van de opdracht en de te nemen preventieve maatregelen.
Anders kan noch HIGH SECURITY noch haar personeel worden bekritiseerd omdat ze deze regels niet respecteren.

Art. 7: Het personeel van HIGH SECURITY blijft strikt onafhankelijk van de klant, die hem alleen bestellingen of instructies kan geven voor zover hij dit schriftelijk heeft overeengekomen bij het ondertekenen van de bestelling met HIGH SECURITY.
In het geval van een schending van de bovengenoemde verplichting, is de klant verantwoordelijk voor alle gevolgen van de gegeven bestellingen of instructies, al dan niet defect, zonder dat HIGH SECURITY om welke reden dan ook aansprakelijk is.

Art. 8: De klant mag, rechtstreeks of via een persoon of bedrijf, geen personeelslid van HIGH SECURITY inhuren, zowel gedurende de looptijd van het contract als gedurende de 12 maanden na afloop van het contract.
In geval van overtreding van dit verbod, is de klant aansprakelijk voor een minimale forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden bruto vergoeding van de gehuurde persoon, onder voorbehoud van eventuele aanvullende schade die HIGH SECURITY van hem zou kunnen claimen als zijn schade hoger is.

Art. 9: HIGH SECURITY-medewerkers hebben een identiteitskaart die ze aan de klant moeten tonen.

Art. 10: In geval van tussenkomst van de politie zal het personeel van HIGH SECURITY zoveel mogelijk trachten de personen die zich als zodanig presenteren te identificeren, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet-identificatie of van een onjuiste identificatie en is in geen geval verantwoordelijk voor het optreden van de politie of een derde partij die om welke reden dan ook tussenbeide komt.
De kosten van de tussenkomst van de politie of een derde partij die tussenkomt in dergelijke brandweerlieden, civiele bescherming, ... worden uitsluitend en volledig doorberekend aan de klant.

Art. 11: De klant stemt ermee in om HIGH SECURITY te leveren vóór elke start van de geplande opdracht (en), alle sleutels en documenten die nodig zijn voor het uitvoeren van de geplande taken.
In het bijzonder zal de klant aan HIGH SECURITY zijn of haar interne voorschriften, beveiliging en meer in het algemeen alle belangrijke informatie en / of instructies doorgeven en / of waarschijnlijk de overeengekomen diensten beïnvloeden.
HIGH SECURITY is alleen gebonden aan de informatie en / of instructies die worden meegedeeld en geaccepteerd.
Als HIGH SECURITY-personeel wordt geconfronteerd met een situatie die waarschijnlijk schadelijk is (brand, waterlekkage, enz.) En als er geen instructies zijn verstrekt, zullen ze reageren en al dan niet actie ondernemen. maatregelen die het nuttig acht om de schade te vermijden of te verminderen zonder dat haar aansprakelijkheid of die van HIGH SECURITY wordt aangevochten.

Art. 12: HIGH SECURITY respecteert een privacyverklaring om dit te doen, alle gegevens en informatie die door de klant (klant) worden ontvangen, worden verwerkt volgens deze verklaring. Bij beëindiging van de samenwerking worden alle gegevens elektronisch of mechanisch vernietigd (papiervernietiger)

Art. 13: HIGH SECURITY verklaart dat zij haar wettelijke aansprakelijkheid heeft verzekerd overeenkomstig haar wettelijke en regelgevende verplichtingen.
Op verzoek van de cliënt geeft zij een kopie van de afgesloten verzekering (en).
Ongeacht de oorzaak van de mogelijke aansprakelijkheid van HIGH SECURITY, ook in geval van grove nalatigheid, zal de klant alleen verhaal nemen binnen de grenzen van de afgesloten verzekering (en), voor schade en tot door haar gedekte bedragen. Hetzelfde geldt in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door een medewerker van HIGH SECURITY.
In het geval dat de klant de verantwoordelijkheid van HIGH SECURITY wil uitoefenen, is het hun verantwoordelijkheid om, op straffe van verval, HIGH SECURITY binnen 2 werkdagen na de vaststelling van het ontstaan van de claim op de hoogte te stellen.
De klant zal volledige en voldoende informatie verstrekken over de aansprakelijkheid van HIGH SECURITY en het bedrag van de geleden schade.
HIGH SECURITY kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die de klant lijdt, namelijk financiële of commerciële schade die niet het directe en onmiddellijke gevolg is van het niet nakomen van HIGH SECURITY in haar verplichtingen, in het bijzonder het gebrek aan te winnen, de stijging van de overheadkosten, de verstoring van de planning, het verlies van winst, klanten of verwachte winsten, verlies van gegevens of informatie, ...

Art. 14: Als het voertuig van de klant wordt gebruikt door personeel van HIGH SECURITY, wordt overeengekomen dat:
• dit voertuig is verzekerd voor materiële schade en verplichte wettelijke aansprakelijkheid;
• in geval van schade zal de aansprakelijkheid van HIGH SECURITY, met betrekking tot reparaties na een ongeval, strikt beperkt zijn tot het bedrag van het eigen risico van de verzekering voor materiële schade die het voertuig dekt, met uitsluiting van enige andere schade;
• indien dit voertuig ook wordt gebruikt door de klant en / of zijn personeel en door derden, is een reislog aanwezig in het voertuig en wordt door elke gebruiker ingevuld om de verantwoordelijkheden bij schade te kunnen bepalen.

Art. 15: Het materiaal van HIGH SECURITY dat eventueel bij de klant wordt aangetroffen, blijft eigendom van HIGH SECURITY.
Als de apparatuur echter aan de klant wordt overgedragen, moet deze laatste HIGH SECURITY vergoeden voor verlies of verslechtering van deze apparatuur, ongeacht de oorzaak, behalve normale slijtage.

Art. 16: HIGH SECURITY heeft een integriteitsbeleid geïmplementeerd en verbindt zich ertoe dit na te leven. De tekst van het integriteitsbeleid kan u op eenvoudig schriftelijk verzoek worden verstrekt (HIGH SECURITY Chaussée de Namur, 31, B-1457 Walhain).

Art. 17: Elke klacht met betrekking tot de diensten van HIGH kan worden verzonden per post (HIGH SECURITY Chaussée de Namur, 31 naar B-1457 Walhain) of per fax (010.65.41.59)

Art. 18: Voor alle veiligheidsdiensten is de contactpersoon de directeur. Hij is telefonisch bereikbaar op 010/651894.

Art. 19: De klant heeft de mogelijkheid om de jaarrekening van HIGH SECURITY te raadplegen op de website van de Nationale Bank.

Art. 20: In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, wordt overeengekomen dat deze nietigheid niet leidt tot de nietigheid van de andere bepalingen.
De partijen onthouden zich, zelfs na het einde van de contractperiode, van het gebruiken of bekendmaken van bedrijfs- of bedrijfsgeheimen van derden waarvan zij tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennis hebben kunnen krijgen. verenigen.

In geval van betwisting is enkel de Belgische wet van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Nijvel bevoegd.